องค์กรของเรา

"มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมาย"  เป็นองค์กรส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมที่เป็นธรรมาภิบาลทางกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และกิจกรรมเพื่อสร้างธรรมาภิบาลทางกฎหมาย ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์